dr Jakub H. Szlachetko

Redaktor naczelny

Z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista. Pełni funkcję prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Pod firmą „SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata, specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej. Jest wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. za działalność naukowo-badawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena. W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy – liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik Gazeta Prawna.

Jan Buławski

Redaktor ds. obsługi procesu wydawniczego

Absolwent kierunku prawo na WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Obecnie doktorant na WPiA
UG. W swojej działalności naukowej zajmuje się prawem administracyjnym, prawem
morskim, a w szczególności morskim prawem administracyjnym.

Jakub Dębicki

Jakub Kiełbasiński

Student Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Członek ELSA Gdańsk. Naukowo zainteresowany  problematyką prawa sztucznej inteligencji. W kręgu jego zainteresowań znajdują się także literatura, szeroko pojęta sztuka oraz gra w go. 

Adam Labuhn

Redaktor ds. rozwoju partnerstwa

Student prawa w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, przewodniczący Parlamentu Studentów WSAiB, prezes Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego (członek-założyciel; inicjator utworzenia w 2018 r.) oraz członek Koła Naukowego Prawa Administracyjnego WSAiB. Ponadto aktywny członek wielu organów uczelnianych, m.in. Senatu WSAiB, Rady Wydziału Prawa i Administracji WSAiB, czy Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia WSAiB. Działa również w organizacjach pozarządowych

Kamil Olzacki 

Redaktor ds. marketingu i PR

Członek Zarządu Instytutu Metropolitalnego, zawodowo związany z kancelarią Szlachetko prawnicy & urbaniści. Interesuje się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska oraz nowych form aktywizacji i partycypacji społecznej w prowadzeniu polityk publicznych.
W czasie studiów angażował się w działalność różnych kół naukowych, w tym Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Gdańsk (pełniąc funkcję Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej oraz Prezesa), a także Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, gdzie do tej pory świadczy pomoc prawną pro bono oraz prowadzi wykłady na temat różnych dziedzin prawa.

dr Idalia Szul

Redaktor ds. umiędzynarodowienia czasopisma

Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie w Chinach (Zhonguan University of Economics and Law) i otrzymała tytuł Doctor of Law w specjalizacji Międzynarodowe Prawo Gospodarcze (IEL) oraz obroniła tezę „Prawne aspekty papierów wartościowych zdeponowanych na rachunku instytucji pośredniczącej w prawie UE” (tzw. intermidiated securities).

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, własności intelektualnej oraz nowych technologii. Brała udział w projektach dotyczących emisji aktywów opartych o technologię Blockchain (STO/ICO) oraz dotyczących gier komputerowych. Obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Adwokatów w Warszawie oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

dr Małgorzata Węgrzak

Redaktor ds. umiędzynarodowienia czasopisma

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Gdańskiego, Katedra Praw Człowieka i Prawa Własności Intelektualnej, radca prawny,
specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa nowych technologii, prawa
autorskiego oraz prawa dziedzictwa kultury; współpraca z Fide (Law, Economy, Technology
think- tank) i Transatlantic IP Academy w Hiszpanii, laureatka konkursu Generalnego
Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za pracę naukową
dotyczącą ochrony zabytków i muzealnictwa w 2019 r., stypendystka NAWA – PROM na
Uniwersytecie Karola III w Madrycie w Hiszpanii; prowadziła seminaria i badania na
Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii. Zainteresowania badawcze obejmują w szczególności
problematykę prawa własności intelektualnej, w tym prawa nowych technologii, prawa
autorskiego, prawa sztucznej inteligencji oraz prawa dziedzictwa kultury.

Miłosława Zagłoba

Redaktor ds. obsługi prawnej

Asystent w Zakładzie Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji UG.
Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Radca prawny Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji
Certyfikowany menedżer projektów PRINCE 2® Practitioner.

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Stypendystka Prezydenta Miasta Gdańska oraz Foreign & Commonwealth Office i Stefan Batory Trust w Oxfordzie.

Redakcja tekstów i korekta

Małgorzata Sowa-Grajewska

Absolwentka Wydziału Filologiczno-Historycznego (filologia polska) oraz Wydziału Prawa i Administracji (prawo) Uniwersytetu Gdańskiego. Wyszkolona w opracowaniu redakcyjnym tekstu oraz copywritingu. Współpracując z Wydawnictwem UG, redaguje kwartalnik „Gdańskie Studia Prawnicze” oraz inne publikacje o tematyce prawnej. Na co dzień product manager w obrębie wyszukiwania i indeksowania aktów w systemie LEX – wydawanym przez Wolters Kluwer Polska.

Skład i łamanie

Katarzyna Leszczyńska