prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni; Komisja Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku; Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC).

Opublikował ponad sto pięćdziesiąt prac naukowych, w tym około pięćdziesięciu książek, a w tematyce prawa kosmicznego m.in. „Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi” (red. Z. Brodecki, K. Malinowska, M. Polkowska) oraz „Per mare ad astra – space technology, governance and law” (red. E. Wittbrodt, Z. Brodecki, M. Nyka). Wśród tych prac jest wiele publikacji w języku angielskim i francuskim. Od początku swojej kariery naukowej prowadził badania interdyscyplinarne, czego wyrazem było uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych z prawa karnego i stopnia doktora habilitowanego z prawa morskiego. Przedmiotem badań jest obecnie prawo kosmiczne i prawo sztucznej inteligencji. Na uwagę zasługuje zredagowanie serii ośmiu tomów Aquis Communautairei tryptyku „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa przedsiębiorców”.

dr hab. Marek Grzybowski prof. UM

Uniwersytet Morski w Gdyni

Autor 150 publikacji według researchgate, oraz autor i edytor 14 książek i raportów, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, wiceprezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego,  dyrektor ds. edycji w czasopismach „Internet Manager” oraz „Knowlegde Transfer”, uczestniczył w 90 konferencjach naukowych.

dr hab. Katarzyna Malinowska prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Akademia Leona Koźmińskiego,

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń kosmicznych. Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jej najnowsza książka dotyczy „Ubezpieczeń kosmicznych. Międzynarodowych aspektów prawnych” (Kluwer Law International, 2017). Obecnie prowadzi badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć w zakresie serwisowania na orbicie. Częsty prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w przemyśle kosmicznym”. 

dr hab. Maciej Nyka prof. UG

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wiceprzewodniczący Komisji Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oddział w Gdańsku. 

Autor kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów i książek w obszarze prawa ochrony środowiska, prawa gospodarczego publicznego i prawa międzynarodowego, wydawanych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Kierownik międzynarodowych projektów naukowych, realizowanych m.in. z grantów Króla Szwecji, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Polski, Komisji Europejskiej. W swoich badaniach nad problematyką prawa kosmicznego koncentruje się na wyzwaniach związanych z zarządzaniem przestrzenią kosmiczną oraz dostępem i zrównoważonym korzystaniem z zasobów kosmosu.

dr hab. Małgorzata Polkowska prof. ASW

Akademia Sztuki Wojennej, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego.

prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim m.in. z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze i kosmiczne. W latach 2013-2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group); pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London). Członek Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Kierownik grantu MON: „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego”.

dr hab. Bartosz Smolik

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym zwłaszcza europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Osobnym przedmiotem jego zainteresowań jest również polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczącej europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych.

            Poza obszarem polityk kosmicznych jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z myślą polityczną i przywództwem politycznym, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych. Prywatnie wraz z dwoma kilkuletnimi synkami przejawia zainteresowanie kolejnictwem i motoryzacją.

dr hab. Adam Wiśniewski prof. UG

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański.

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. obronił pracę doktorską pt. Wolność słowa – studium prawnoporównawcze i międzynarodowe. Zainteresowania naukowe dra hab. Adama Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce międzynarodowej ochrony praw człowieka, dotyczą one zwłaszcza teoretycznej analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także obejmują teoretyczne aspekty sądownictwa międzynarodowego. 

dr hab. Mariusz Szyrski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Obecnie sprawuje także funkcję Prodziekana na tym Wydziale. Doktorat obronił na podstawie rozprawy pt. „Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna”. Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach naukowo-badawczych w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie. Autor publikacji związanych  z prawem energetycznym oraz energetyką lokalną – w tym publikacji pt. Energetyka lokalna (publikacja habilitacyjna). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz prawa energetycznego.

Dr Magdalena Adamowicz

Adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.  

Od 2004 roku radca prawny. Wykładowca w Zakładzie Ekonomii I Biznesu Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Jest członkiem Prezydium Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk Oddział Gdańsk. W 2019 roku została wybrana na Posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z Pomorza. W Parlamencie Europejskim pracuje w czterech komisjach, w tym Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) i Komisji Prawnej (JURI).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa morskiego, prawa transportowego oraz prawa portów morskich. Jest autorem wielu opracowań naukowych.

dr Damian M. Bielicki

Birkbeck, University of London & Kingston University London

Dyrektor Grupy Badawczej ‘Law, Technology and Society’ na Uniwersytecie Kingston w Londynie. Założyciel Centrum Prawa Kosmicznego.

Wykładowca prawa kosmicznego na Birkbeck University of London. Dr Bielicki jest ponadto członkiem Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego, Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego w Paryżu, oraz Brytyjskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

dr Paweł Chyc

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni. 

Członek-założyciel Komisji Nauk Kosmicznych oddział PAN w Gdańsku oraz członek Komisji Prawa Morskiego oddział PAN w Gdańsku. Od roku 2018 prowadzi aktywne prace naukowe w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC). Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dotychczasowe badania naukowe związane były z Prawem Międzynarodowym Publicznym (w szczególności z Prawem Morza oraz Prawem Kosmicznym), Prawem Unii Europejskiej oraz z Prawem Własności Intelektualnej. Autor wielu publikacji.

dr Magdalena Konopacka

LL.M (Master of Advanced Studies in European and Comparative Law, Uniwersytet w Gandawie), adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Wiceprezes BSSC ds. prawa europejskiego.

Ukończyła szkołę prawa angielskiego i europejskiego (Dyplom Cambridge), francuskiego (Tuluza), amerykańskiego (Chicago-Kent College of Law) na WPiA UG, Haską Akademię Prawa Międzynarodowego Prywatnego oraz Akademię Prawa Europejskiego we Florencji. Stypendystka rządów flamandzkiego, holenderskiego i norweskiego oraz European University Institute i Centrum Europejskiego Natolin. Pracowała w praktyce jako PR i prawnik, a także ekspert ds. funduszy unijnych. W ramach kariery akademickiej prowadziła szkolenia dla praktyków oraz wykładała na Uniwersytecie Gdańskim, a także w City University London, Salzburg University i University of Saragossa. Visiting researcher w Katedrze Prawa Prywatnego Uniwersytetu w Oslo 2019/20 oraz członkini Grupy Roboczej projektu Judges under Stress (JuS). Specjalizuje się w prawie UE, porównawczym prawie zobowiązań, konstytucyjnym dialogu sądowym, ADR oraz ekonomicznej analizie prawa. W kontekście prawa kosmicznego jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej.

dr Katarzyna Szlachetko

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; redaktor naczelny periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”; kierownik autorskiego programu badawczego Good Light Law, realizowanego przy Instytucie Metropolitalnym, którego przedmiotem są prawne i administracyjne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom światłem sztucznym (ang. light pollution).

dr Piotr Szudejko

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach bioetycznych oraz prawie nowych technologii. Publikował prace dotyczące praw pacjenta, oświadczeń zdrowotnych, prawa do życia i śmierci. Wykonuje zawód radcy prawnego.

dr inż. arch. Karolina M. Zielińska-Dąbkowska

GUT LightLab, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej

Badaczka i ekspert z zagadnień iluminacji zewnętrznych w mieście oraz
zanieczyszczenia światłem sztucznym atmosfery ziemskiej i jego wpływu na ludzi i
szeroko pojęte środowisko naturalne.

Od 2018 roku dr Zielińska-Dabkowska jest współzałożycielką i ko-kierownikiem
laboratorium badawczego światła GUT LightLab na Politechnice Gdańskiej, gdzie
prowadzi badania nad różnymi aspektami światła naturalnego i sztucznego w
środowisku zbudowanym. Od 2019 roku jest również kierownikiem ILLUME,
interdyscyplinarnej grupy badawczej w ramach centrum badawczego EcoTech PG,
utworzonego w celu minimalizacji wpływu zanieczyszczenia światłem sztucznym.
Aktywny członek czterech komitetów technicznych International Commission on
Illumination (CIE), Illuminating Engineering Society (IES) i International Dark-Sky
Association (IDA) odpowiedzialnych za ustanawianie międzynarodowych standardów
oświetleniowych oraz rekomendacji dla oświetlenia zewnętrznego. W roku 2020 została
uhonorowana międzynarodową nagrodę badawczą IDA Galileo Research Award w
uznaniu osiągnięć w prowadzonych przez nią badaniach nad zanieczyszczeniem
światłem sztucznym.

dr Paulina Topolska 

Sekretarz Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w oddziale w Gdańsku, członek European Center for Space Law przy Europejskiej Agencji Kosmicznej w Paryżu, oraz Baltic Sea & Space Cluster

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka rozprawy doktorskiej „Pranomiędzynarodowe aspekty działalności państw w przestrzeni kosmicznej” przez trzy lata była pracownikiem Uniwersytetu Gdańskiego pełniąc funkcję asystenta w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego. W toku swojej działalności akademickiej była organizatorem oraz współorganizatorem konferencji o tematyce kosmicznej. Zainicjowała m.in. cykl Konferencji Badań Kosmicznych, które gromadziły liczne grono odbiorców. Uczestniczka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz seminariów kosmicznych.

dr Qingmei Wen

Qinghai Nationalities University

Otrzymała tytuł Doktora Prawa (Doctor of Law) na Wydziale Prawa w Zhongnan University of Economics and Law w 2019 r.  Tematem dysertacji był „Przepadek zysków w prawie korporacyjnym oraz sposoby jego egzekwowania” („Research on the Enforcement of Corporate Disgorgement”).  W swoich badaniach głównie skupia się nad prawem cywilnym, handlowym i międzynarodowym. Odbyła także kursy na Bond University w Australii (Szkoła Prawa). Jest autorem licznych publikacji naukowych, które zostały opublikowane w wiodących czasopismach naukowych w Chinach.

 

dr Krzysztof Ziołkowski
astronom, specjalista w dziedzinie dynamiki Układu Słonecznego. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w 1968 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Emerytowany pracownik Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, był sekretarzem naukowym tego instytutu. Wykładowca astronomii na Politechnice Warszawskiej i w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Od 1965 r. był sekretarzem redakcji miesięcznika „Urania”, a w latach 1983-1997 jego redaktorem naczelnym. Autor wielu prac naukowych, licznych artykułów popularnonaukowych oraz broszur i opracowań związanych z astronomią i astronautyką, a także kilku książek m.in. „Bliżej komety Halleya” (1985), „Zdziwienia. Wszechświat ludzi o długich oczach” (2006), „Poza Ziemię… Historia lotów międzyplanetarnych”  (2017). Członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

mgr Mariusz T. Kłoda

Katedra Prawa Handlowego i Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Reprezentant UMK w Komitecie Technicznym 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów (Polski Komitet Normalizacyjny). Członek Grupy Roboczej do spraw Polskiego Prawa Kosmicznego (Centrum Studiów Kosmicznych ALK), członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA), członek Space Law and Policy Project Group w Space Generation Advisory Council.