dr hab. Katarzyna Malinowska, prof. ALK

Katedra Prawa Cywilnego, Centrum Studiów Kosmicznych, Akademia Leona Koźmińskiego

Przewodnicząca Rady Naukowej 

Ekspert ds. zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń kosmicznych. Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji z tego zakresu. Jej najnowsza książka dotyczy „Ubezpieczeń kosmicznych. Międzynarodowych aspektów prawnych” (Kluwer Law International, 2017). Obecnie prowadzi badania nad zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami przedsięwzięć w zakresie serwisowania na orbicie. Częsty prelegent na polskich i międzynarodowych konferencjach. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych w Akademii Leona Koźmińskiego oraz kierownik studiów podyplomowych „Przedsiębiorczość w przemyśle kosmicznym”.

prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Opublikował ponad sto pięćdziesiąt prac naukowych, w tym około pięćdziesięciu książek, a w tematyce prawa kosmicznego m.in. „Nowa cywilizacja kosmiczna. Satelity w służbie Ziemi” (red. Z. Brodecki, K. Malinowska, M. Polkowska) oraz „Per mare ad astra – space technology, governance and law” (red. E. Wittbrodt, Z. Brodecki, M. Nyka). Wśród tych prac jest wiele publikacji w języku angielskim i francuskim. Od początku swojej kariery naukowej prowadził badania interdyscyplinarne, czego wyrazem było uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych z prawa karnego i stopnia doktora habilitowanego z prawa morskiego. Przedmiotem badań jest obecnie prawo kosmiczne i prawo sztucznej inteligencji. Na uwagę zasługuje zredagowanie serii ośmiu tomów Aquis Communautairei tryptyku „Europa sędziów”, „Europa urzędników” i „Europa przedsiębiorców”.

 dr hab. Marek Grzybowski, prof. UM

Uniwersytet Morski w Gdyni

Autor 150 publikacji według researchgate, oraz autor i edytor 14 książek i raportów, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego, wiceprezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego,  dyrektor ds. edycji w czasopismach „Internet Manager” oraz „Knowlegde Transfer”, uczestniczył w 90 konferencjach naukowych.

dr hab. Maciej Nyka, prof. UG

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Autor kilkudziesięciu artykułów, rozdziałów i książek w obszarze prawa ochrony środowiska, prawa gospodarczego publicznego i prawa międzynarodowego, wydawanych w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Ukrainie. Kierownik międzynarodowych projektów naukowych, realizowanych m.in. z grantów Króla Szwecji, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Polski, Komisji Europejskiej. W swoich badaniach nad problematyką prawa kosmicznego koncentruje się na wyzwaniach związanych z zarządzaniem przestrzenią kosmiczną oraz dostępem i zrównoważonym korzystaniem z zasobów kosmosu.

dr hab. Małgorzata Polkowska, prof. AszWoj

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Wydział Prawa i Administracji, Akademia Sztuki Wojennej

Prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim m.in. z zakresu prawo międzynarodowe, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo lotnicze i kosmiczne, bezpieczeństwo lotnicze i kosmiczne. W latach 2013-2016 wybrana, jako pierwszy w historii Polski członek Rady Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego ONZ, stały reprezentant Polski i grupy środkowoeuropejskiej CERG (Central European Rotation Group); pełniła funkcję przedstawiciela Polski na wielu konferencjach dyplomatycznych. Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych (w tym Uniwersytetu McGill w Kanadzie, de Paul w Chicago, ENAC w Tuluzie, czy University, City of London). Członek Komisji Nauk Kosmicznych PAN oraz Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych CARS. Prelegent i moderator szeregu konferencji lotniczych i kosmicznych. Kierownik grantu MON: „Wyzwania polityki bezpieczeństwa kosmicznego na świecie a narodowy i europejski system SSA, w kontekście ewolucji środowiska kosmicznego”.

dr hab. Darek Szostek, prof. UŚ 
Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

dr hab. Mariusz Szyrski, prof. UKSW

Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Prawnik, doktor habilitowany nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Obecnie sprawuje także funkcję Prodziekana na tym Wydziale. Doktorat obronił na podstawie rozprawy pt. „Kierownictwo w samorządzie terytorialnym. Analiza administracyjnoprawna”. Dwukrotnie przebywał na Uniwersytecie w Osnabrueck w Niemczech w ramach programu Erasmus dla pracowników naukowych. W latach 2014-2016 kierownik projektu naukowego pt. „Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych – jako sfera gospodarki komunalnej”, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. W ramach wyjazdów studyjnych związanych z polityką energetyczną brał udział w spotkaniach naukowo-badawczych w Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz na Łotwie. Autor publikacji związanych  z prawem energetycznym oraz energetyką lokalną – w tym publikacji pt. Energetyka lokalna (publikacja habilitacyjna). Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa administracyjnego i gospodarczego, w tym w szczególności w zakresie prawa samorządu terytorialnego oraz prawa energetycznego.

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UG

Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 r. obronił pracę doktorską pt. Wolność słowa – studium prawnoporównawcze i międzynarodowe. Zainteresowania naukowe dra hab. Adama Wiśniewskiego koncentrują się na problematyce międzynarodowej ochrony praw człowieka, dotyczą one zwłaszcza teoretycznej analizy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, a także obejmują teoretyczne aspekty sądownictwa międzynarodowego. 

dr hab. Bartosz Smolik

Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

Politolog, doktor habilitowany zatrudniony w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Działa również aktywnie w stowarzyszeniu Mars Society Polska, a także Polskim Towarzystwie Studiów Europejskich i Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Jako politolog zajmuje się zagadnieniami z zakresu polityk kosmicznych, w tym zwłaszcza europejskiej polityki kosmicznej, bezpieczeństwa i obronności, eksploracji Marsa, Księżyca i innych ciał niebieskich. Osobnym przedmiotem jego zainteresowań jest również polski sektor kosmiczny. Jest współorganizatorem cyklów konferencji dotyczącej europejskiej polityki kosmicznej i eksploracji Marsa, a także czynnym uczestnikiem wielu konferencji naukowych i branżowych.

Poza obszarem polityk kosmicznych jego zainteresowania naukowe ogniskują się wokół zagadnień związanych z myślą polityczną i przywództwem politycznym, zwłaszcza w Chinach kontynentalnych. Prywatnie wraz z dwoma kilkuletnimi synkami przejawia zainteresowanie kolejnictwem i motoryzacją.

dr Magdalena Adamowicz

Katedra Prawa Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Od 2004 roku radca prawny. Wykładowca w Zakładzie Ekonomii I Biznesu Wydziału Kultury Fizycznej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Jest członkiem Prezydium Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk Oddział Gdańsk. W 2019 roku została wybrana na Posła do Parlamentu Europejskiego IX kadencji z Pomorza. W Parlamencie Europejskim pracuje w czterech komisjach, w tym Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) i Komisji Prawnej (JURI).

Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa morskiego, prawa transportowego oraz prawa portów morskich. Jest autorem wielu opracowań naukowych.

ppłk dr inż. Radosław Bielawski 

Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu, Administracji i Technik Komputerowych. Doktor nauk technicznych. Pełnił funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Podstaw Bezpieczeństwa oraz kierownika katedry Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej. Były redaktor naczelny czasopisma naukowego „Security and Defence Quarterly” (ISSN: 2300-8741), a obecnie redaktor naczelny czasopisma naukowego „Nauki o Obronności” (ISSN: 2450-6869). Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Autor kilku monografii naukowych, prac naukowo-badawczych oraz ponad 30 artykułów naukowych z zakresu bezpieczeństwa. Obszary zainteresowania naukowego to: przestrzeń powietrzna i kosmiczna, cyberbezpieczeństwo.

dr Damian M. Bielicki

Department of Law, Faculty of Business and Social Sciences, School of Law, Social and Behavioural Sciences

Dyrektor Grupy Badawczej ‘Law, Technology and Society’ na Uniwersytecie Kingston w Londynie. Założyciel Centrum Prawa Kosmicznego.

Wykładowca prawa kosmicznego na Birkbeck University of London. Dr Bielicki jest ponadto członkiem Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego, Europejskiego Centrum Prawa Kosmicznego w Paryżu, oraz Brytyjskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA).

dr Paweł Chyc

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Kwiatkowskiego w Gdyni

Członek-założyciel Komisji Nauk Kosmicznych oddział PAN w Gdańsku oraz członek Komisji Prawa Morskiego oddział PAN w Gdańsku. Od roku 2018 prowadzi aktywne prace naukowe w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego – Baltic Sea & Space Cluster (BSSC). Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Dotychczasowe badania naukowe związane były z Prawem Międzynarodowym Publicznym (w szczególności z Prawem Morza oraz Prawem Kosmicznym), Prawem Unii Europejskiej oraz z Prawem Własności Intelektualnej. Autor wielu publikacji.

dr Daniel Kucharski

Uniwersytet Texas w Austin, USA

Pracownik naukowy Uniwersytetu Texasu w Austin, USA, gdzie zajmuje się pomiarami, analizą i modelowaniem dynamiki sztucznych obiektów kosmicznych włączając aktywne i nieaktywne satelity Ziemi.
Karierę naukową rozpoczął w Centrum Badań Kosmicznych PAN (Obserwatorium Astrogeodynamiczne w Borówcu) pod opieką prof. dr hab. S. Schillaka, a późnej kontynuował m.in. w Instytucie Badań Kosmicznych Austriackiej Akademii Nauk, Instytucie Astronomii i Nauk Kosmicznych Korei Południowej oraz Centrum Badań Środowiska Kosmicznego w Australii.
Autor publikacji naukowych na temat pomiaru dynamiki i charakteryzacji cyklu życia obiektów kosmicznych metodami laserowymi i fotometrycznymi o wysokich częstotliwościach próbkowania i czułości pojedynczych fotonów.
https://orcid.org/0000-0002-7935-7138

dr Jana Robinson

Prague Security Studies Institute (PSSI)

została dyrektorem zarządzającym Prague Security Studies Institute (PSSI) w kwietniu 2020 roku. Pełni również funkcję dyrektora programowego PSSI ds. bezpieczeństwa kosmicznego, którą objęła w 2015 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko oficera ds. polityki kosmicznej w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) w Brukseli, a także doradcy ds. bezpieczeństwa kosmicznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

W latach 2009-2013 pracowała w Europejskim Instytucie Polityki Kosmicznej (ESPI), oddelegowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), kierując programem badawczym Instytutu w zakresie bezpieczeństwa kosmicznego. Pani Robinson jest członkiem Międzynarodowego Instytutu Prawa Kosmicznego (IISL) oraz Międzynarodowej Akademii Astronautyki (IAA). Jest również członkiem Rady Doradczej Projektu Obrony Przeciwrakietowej im. George’a C. Marshalla w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) w Waszyngtonie. Pani Robinson uzyskała tytuł doktora w dziedzinie bezpieczeństwa przestrzeni kosmicznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Karola, w Instytucie Studiów Politycznych, oraz dwa tytuły magistra, odpowiednio w Szkole Spraw Międzynarodowych Uniwersytetu George’a Waszyngtona (Elliott School of International Affairs) i na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu. Otrzymała stypendia na udział w Programie Studiów Kosmicznych Międzynarodowego Uniwersytetu Kosmicznego (ISU) w 2009 r. (SSP09), w letnim kursie szkoleniowym w 2008 r. na National Taiwan Normal University w Tajpej oraz na roczne studia na Uniwersytecie Szanghajskim w latach 1999-2000.

 

dr Katarzyna Szlachetko

Katedra Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

Radca prawny; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; redaktor naczelny periodyku „Metropolitan. Przegląd Naukowy”; kierownik autorskiego programu badawczego Good Light Law, realizowanego przy Instytucie Metropolitalnym, którego przedmiotem są prawne i administracyjne aspekty przeciwdziałania zanieczyszczeniom światłem sztucznym (ang. light pollution).

dr Piotr Szudejko

dr Piotr Szulejko Kancelaria Radcy Prawnego

Doktor nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach bioetycznych oraz prawie nowych technologii. Publikował prace dotyczące praw pacjenta, oświadczeń zdrowotnych, prawa do życia i śmierci. Wykonuje zawód radcy prawnego.

dr Qingmei Wen

Qinghai Nationalities University

Otrzymała tytuł Doktora Prawa (Doctor of Law) na Wydziale Prawa w Zhongnan University of Economics and Law w 2019 r.  Tematem dysertacji był „Przepadek zysków w prawie korporacyjnym oraz sposoby jego egzekwowania” („Research on the Enforcement of Corporate Disgorgement”).  W swoich badaniach głównie skupia się nad prawem cywilnym, handlowym i międzynarodowym. Odbyła także kursy na Bond University w Australii (Szkoła Prawa). Jest autorem licznych publikacji naukowych, które zostały opublikowane w wiodących czasopismach naukowych w Chinach.

dr Krzysztof Ziołkowski

Astronom, specjalista w dziedzinie dynamiki Układu Słonecznego. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w 1968 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. Emerytowany pracownik Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, był sekretarzem naukowym tego instytutu. Wykładowca astronomii na Politechnice Warszawskiej i w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie. Od 1965 r. był sekretarzem redakcji miesięcznika „Urania”, a w latach 1983-1997 jego redaktorem naczelnym. Autor wielu prac naukowych, licznych artykułów popularnonaukowych oraz broszur i opracowań związanych z astronomią i astronautyką, a także kilku książek m.in. „Bliżej komety Halleya” (1985), „Zdziwienia. Wszechświat ludzi o długich oczach” (2006), „Poza Ziemię… Historia lotów międzyplanetarnych”  (2017). Członek Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz członek honorowy Polskiego Towarzystwa Astronomicznego i warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej.

mgr Mariusz T. Kłoda

Katedra Prawa Handlowego i Morskiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Asystent w Katedrze Prawa Handlowego i Morskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Reprezentant UMK w Komitecie Technicznym 333 do spraw Blockchain i Technologii Rozproszonych Rejestrów (Polski Komitet Normalizacyjny). Członek Grupy Roboczej do spraw Polskiego Prawa Kosmicznego (Centrum Studiów Kosmicznych ALK), członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego (PSPA), członek Space Law and Policy Project Group w Space Generation Advisory Council.