PROFIL TEMATYCZNY

Na łamach periodyku publikowane będą artykułu i komunikaty z dziedziny nauk społecznych, przede wszystkim z następujących dyscyplin: nauki prawne, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, a także nauki ekonomiczne. Periodyk ma za cel zgłębienie problemów wynikających z działalności człowieka w przestrzeni kosmicznej. Jako priorytetowe, choć nie wyłączne, przyjmuje się zagadnienia mające związek z:

 • delimitacją przestrzeni kosmicznej;
 • historią odkryć kosmicznych;
 • stosunkami międzynarodowymi w przestrzeni kosmicznej;
 • wojną i wojskowością w przestrzeni kosmicznej;
 • bezpieczeństwem kosmicznym;
 • gospodarką w przestrzeni kosmicznej (transport, turystyka, górnictwo, energetyka);
 • zarządzaniem ruchem w przestrzeni kosmicznej;
 • ustrojem i zadaniami administracji publicznej w przestrzeni kosmicznej
 • współpracą publiczno-prywatną w przestrzeni kosmicznej;
 • rozwojem prawa kosmicznego – w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
 • prawem nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji);
 • prawem własności intelektualnej.